Horea logo

Thư ngỏ

Ngày đăng: 16-01-2015

 

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM xin gửi đến các thành viên Hiệp hội, quý Doanh nghiệp và những người quan tâm đến bất động sản lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

 

Để góp phần làm mới và hấp dẫn thị trường bất động sản TP.HCM cũng như hình thành nên nhịp cầu thông tin về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bất động sản trong cả nước nói chung và tại TP.HCM nói riêng. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã cho ra đời website: www.horea.org.vn.

 

Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy cho mọi giới, mọi nhà.

 
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ nhiều phía để website của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Trân trọng ./.

                                                                                                                

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM

 

 Đã ký

 

Lê Hoàng Châu

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
_____
Số: 292/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Về cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản
Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

- Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L.004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

 

- Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ;

 

- Căn cứ Quyết định số 6251/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh;

 

- Xét đơn ngày 22 tháng 12 năm 2004 của ông Trần Thế Ngọc, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8720/TNMT-KHTH ngày 23 tháng 12 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr-SNV ngày 14 tháng 01 năm 2005;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức quần chúng tự nguyện của các cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản và liên quan đến Bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản thành phố phát triển năng động, lành mạnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

 

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hiệp hội Bất động sản Thành phố do Hiệp hội tự lo liệu theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

 

Điều 2. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 3
-Thường trực Thành ủy
-Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố
-Ban Tổ chức Thành ủy
-Ban Dân vận Thành ủy
-Công an thành phố
-Ngân hàng Nhà nước thành phố
-Sở Tài chính
-Sở Nội vụ thành phố (2b)
-VPHĐ-UB: các PVP
-Tổ VX, ĐT, CNN
-Lưu (VX/Nh).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đua

Bảng giá đất TP.HCM
Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
AN Legal
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Hankyu Hanshin Properties Corp
Lotte land
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT
GLOBAL GOLDEN ANT